U Bag 12 x 20 "R.A.H" - American Food Service

U Bag 12 x 20 "R.A.H"U Bag 12 x 20 14Mic

  • 4.0G.
  • 4RL/Cs 
  • 300/RL R-85