12'' Balloon ' White ' - American Food Service

12'' Balloon ' White '12'' Balloon ' White ' 144/Pk 5236